Noteikumi un nosacījumi

 1. Pirms sākt lietot SIA “CREA CONTRAST” (Reģistrācijas nr.: 40203135578, PVN maksātāja nr.: LV40203135578, adrese: Klijānu iela 21, Rīga, LV-1001) internetveikalu e-led.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus un nosacījumus (turpmāk – Noteikumi).
 2. Ar internetveikalu e-led.lv (turpmāk – Internetveikals) tiek saprasta SIA “CREA CONTRAST” izveidotā timekļa vietne, kuras interneta adrese ir e-led.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
 3. Apmeklējot Internetveikalu vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem.
 4. Informējam, ka Internetveikalā ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko un juridisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana Internetveikala lietošanas laikā. Šī apstrāde notiek saskaņā ar Internetveikala Privātuma politiku.
 5. SIA “CREA CONTRAST” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Internetveikala saturu un Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēka pēc to publicēšanas Internetveikalā.
 6. Gadījumā, ja kāds no šajos Noteikumos norādītajiem punktiem zaudē spēku, tas neietekmē parējos Noteikumu punktus.
 7. Ar brīdi, kad sākat lietot Internetveikalu vai tajā veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievērosiet tos. Katra Internetveikala lietotāja pienākums ir regulāri pārskatīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai sekotu līdzi izmaiņām, kas tajās ieviestas. Ja jūs nepiekrītat noteikumiem, tad Internetveikala izmantošana ir aizliegta.
 8. SIA “CREA CONTRAST” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Internetveikala norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 9. Lai kļūtu par Internetveikala reģistrēto lietotāju, ir jāievēro Internetveikala noteiktā reģistrēšanās kārtība. Reģistrējoties, Internetveikala lietotājs piekrīt Privātuma politikai.
 10. Katram Internetveikala reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja Internetveikalā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
 11. Internetveikala reģistrētājs lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Internetveikala par dažāda veida aktualitātēm.
 12. Gadījumos, ja ir neskaidrības par Internetveikalā ievietoto formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar Internetveikalu, zvanot uz tālruni (+371) 27726377 vai rakstot e-pastu uz info@e-led.lv.
 13. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Internetveikala Noteikumiem.
 14. Neizmantojiet Internetveikalā ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Internetveikalā piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 15. Internetveikalā sniegtajiem preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. SIA “CREA CONTRAST” nevar garantēt, ka lietotāja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos preču krāsas. Lietotājs saprot, ka preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem, ka arī preču iepakojums var atšķirties no tā, kas ir parādīts Internetveikalā sniegtajos attēlos.
 16. SIA “CREA CONTRAST” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Internetveikala lietošanas laikā.
 17. SIA “CREA CONTRAST” no vienas puses un lietotājs, kas veic pasūtījumu (turpmāk – Pircējs), no otras puses, noslēdz distances līgumu (turpmāk – Līgums): SIA “CREA CONTRAST” apņemas pārdot un piegādāt preces Pircēja norādītai personai (turpmāk – Saņēmējs), atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
 18. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka tam ir likumīgās tiesības pirkt preces Internetveikalā. Iegādāties preces Internetveikalā drīkst:
  1. fiziskās personas, kas ir sasniegušas pilngadības vecumu savā valstī;
  1. juridiskās personas.
 19. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pirkuma laikā uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts avansa rēķins un pavadzīme ar pirkuma informāciju, kuri tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
 20. Par precēm Pircējs var norēķināties ar tiešsaistes maksājumu caur internetbanku (Bank Link).
 21. Līgums starp Pircēju un SIA “CREA CONTRAST” uzskatāms par noslēgtu sākot ar brīdi, kad Pircējs apmaksā pasūtījumu.
  1. Veicot tiešsaistes maksājumu (Bank Link) pasūtījums tiek uzskatīts par apmaksātu, kad pasūtījuma summa ir ienākusi SIA “CREA CONTRAST” bankas kontā.
 22. Pēc pasūtījuma noformēšanas un atmaksas Internetveikals uz norādīto e-pastu Pircējam nosūta pirkuma informāciju un apliecinošo dokumentu – pavadzīmi, kas apliecina, ka preces tika pasūtītas.
 23. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb pavadzīmes tiek norādīta par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu atbildīgā persona. Pircējs piekrīt, ka uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam.
 24. Pircējs var pieprasīt Internetveikalu veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts sazinoties ar Internetveikalu – info@e-led.lv vai uz tālruni (+371) 27726377. Internetveikals pēc iespējām izpildīs Pircēja pieprasījumu.
 25. SIA “CREA CONTRAST”, konstatējot Internetveikalā kļūdas un/vai neprecizitātes preču cenās vai aprakstos, ir tiesības vienpusēji atcelt Līgumu, rakstiski (pa e-pastu) informējot Pircēju un atceļot pasūtījumu. Pircējam ja tas aizvien vēlas iegādāties preci, kuras pasūtījums tika atcelts, prece ir atkārtoti jāpasūta.
 26. Izņēmuma kārtā SIA “CREA CONTRAST” ir tiesības atcelt Līgumu sekojošos gadījumos:
  1. ja pasūtījuma laikā tiek pārkāpti Internetveikala lietošanas Noteikumi;
  1. ja Līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, viltu vai ar spaidiem;
  1. pasūtīto preču trūkuma dēļ;
  1. pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse;
  1. citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētājos gadījumos.
 27. Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
  1. Saņēmēja paraksts uz pavadzīmes, CMR vai uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināļa – saņemot pasūtīto preci ar standarta piegādi.
  1. Pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai pasūtīto preci saņemot DPD Paku Skapī.
 28. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 29. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
 29. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos šo Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt preci un pārliecināties, ka saņemtā prece atbilst pasūtītai.
 30. SIA “CREA CONTRAST” nebūs atbildīga par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Internetveikala kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 30.1. punktā.
  1. Notikums ārpus Internetveikala kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru SIA “CREA CONTRAST” pamatoti nevar kontrolēt (nepārvarama vara).
  1. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Internetveikala kontroles, kas ietekmē pienācīgu SIA “CREA CONTRAST” saistību izpildi, saskaņā ar Līgumu:
   1. Internetveikals nekavējoties rakstiski (pa e-pastu) informēs Pircēju;
   1. SIA “CREA CONTRAST” saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Internetveikala kontroles ilgumu.
 31. Internetveikala lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz Internetveikalā pieejamo saturu. Aizliegts izmantot Internetveikala ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie Noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu Internetveikalā iekļautu zīmolu vai logotipu.
 32. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Internetveikalu pieder tikai un vienīgi SIA “CREA CONTRAST”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var tikt nodarīti SIA “CREA CONTRAST” un/vai trešajām personām.
 33. Pircējam ir pienākums ievērot Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas prasības.
 34. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem un/vai no Līguma, kas noslēgts izmantojot Internetveikalu, tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 35. Informācija par to, kā sazināties ar SIA “CREA CONTRAST”, ir pieejama Internetveikala sadaļā Kontakti.
 36. Veicot preces pasūtīšanu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrītat Piegādes nosacījumiem.
 37. Veicot preces pasūtīšanu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar un piekrītat Atteikuma tiesībām.
 38. Veicot preces pasūtīšanu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar un piekrītat Privātuma politikai.